Om oss

REINERTSEN New Energy AS (RENE) og datterselskapet HYDROGEN Mem-Tech AS (HMT) ble etablert av Torkild R. Reinertsen, tidligere eier og administrerende direktør i REINERTSEN AS.

Det nye selskapet fortsetter Reinertsens stolte 35 årige historie, og vil fortsette å levere engineering- og management-tjenester til olje- og gasselskapene.

Mange av de mest erfarne kollegene har sluttet seg til de nye selskapene. I tillegg har flere spesialister som tidligere jobbet for Equinor og NTNU blitt med i REINERTSEN New Energy.

Torkild Reinertsen - Styreformann i REINERTSEN New Energy

Helse, miljø, og sikkerhet

REINERTSEN New Energy skal være ledende innen HMS. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle god HMS-kultur og sikkerhetsatferd i våre aktiviteter slik at det ikke forekommer ulykker, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell. Vi mener at et systematisk arbeid innen HMS bidrar til bedre effektivitet og lønnsomhet.

REINERTSEN New Energy arbeider i henhold til et styringssystem med metoder og prosedyrer innen HMS som skal benyttes av alle medarbeidere. Dette er i samsvar med vår HMS-politikk.

Helse og arbeidsmiljø

REINERTSEN New Energy arbeider for at alle medarbeidere skal trives og at ingen skal ta skade av det arbeidet som utføres. Vi har etablert en fungerende HMS-organisasjon i henhold til lovverket. Organisasjonen inkluderer en HMS&K-avdeling som styrker linjen mellom ledelsen og prosjektene.

Ytre miljø

REINERTSEN New Energy skal ivareta lovkrav innen ytre miljø og forbedring av miljøeffektivitet. Vårt styringssystem er basert på kravene i miljøstandard ISO 14001.

Sikkerhet og sikring

Foruten mål om null ulykker, tap eller skader på menneske, materiell og miljø, har REINERTSEN New Energy et mål om at fasiliteter, dokumentasjon og IT-systemer skal være tilfredsstillende sikret. Det gjennomføres aktiviteter for å ivareta riktige arbeidsmetoder og for å rette fokus mot kritiske områder. REINERTSEN New Energy har etablert et beredskapssystem, og det er et grunnleggende prinsipp at enhver ansatt aktivt skal medvirke til oppnåelse av HMS-mål og til videreutvikling av bedriftens styringssystem og HMS-kultur.

Kvalitet og sertifikater

REINERTSEN New Energy skal bidra til å skape økte verdier for sine kunder, noe som betyr at vi vektlegger kvalitet i våre leveranser. REINERTSEN New Energy har etablert et styringssystem som er i overensstemmelse med gjeldende lovverk og som tilfredsstiller kravene i ISO 9001. Systemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og gyldig for all vår aktivitet.

Styringssystemet er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra ulike prosjekter. God etterlevelse av styringssystemet sikrer at REINERTSEN New Energy utfører arbeidsoppgavene sine på en ensartet måte og i henhold til en gjennomarbeidet prosess. Systemet presenterer våre "beste metoder" til enhver tid, bidrar til kontinuerlig forbedring av vår produktkvalitet og bygger opp under vår kvalitetspolitikk.

Sertifikater

REINERTSEN New Energy er ISO 9001 sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Leverandørkvalifiseringer

REINERTSEN New Energy er kvalifisert som leverandør i EPIM JQS : oljeindustriens leverandørregister.

Etikk og samfunnsansvar

REINERTSEN New Energy er opptatt av måten vi opptrer på. REINERTSEN New Energy skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av åpenhet, tillit, redelighet, integritet og respekt. Våre medarbeidere skal opptre og handle etisk forsvarlig i forhold til omgivelser og samfunn. I dette ligger forståelsen av at REINERTSEN New Energy er en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til sine omgivelser ved utøvelse av forretningsvirksomheten.

ETISKE REGLER

Det er viktig å ha en høy forretningsetisk standard for all virksomhet vi utøver. REINERTSEN New Energy har etablert et sett med etiske regler som bygger opp under vår forretningskultur, og den skal sikre at alle medarbeidere opptrer i henhold til samme verdigrunnlag.

Reglene er en integrert del av virksomhetens styringssystem og gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, innleide, og alle som opptrer på vegne av REINERTSEN New Energy. Det er utformet en veiledning med eksempler og dilemma som utfyller de forretningsetiske reglene. REINERTSEN New Energy sine etiske krav bygger på bedriftens kjerneverdier:

Våre verdier

Ambisiøs – Kompetent – Handlekraftig

Ambisiøs:

I REINERTSEN New Energy utfordrer vi oss selv og strekker oss lenger. Vi er kreative og tar initiativ til nye og bedre løsninger. Vi er alltid på hugget etter utvikling. Individuell fremdrift, bedriftens fremdrift, teknologisk fremdrift og hvert enkelt prosjekts fremdrift gjør at vi alltid søker å levere beste løsning til rett tid og avtalt pris.

Kompetent:

Vi er gode kolleger med høy kompetanse og bred erfaring. I REINERTSEN New Energy jobber vi sammen i hele verdikjeden. Samspillet av kompetanse gir oss konkurransekraft og gjør oss til en ettertraktet leverandør. Høyt kompetente medarbeidere spiller hverandre gode i tverrfaglige team. Det gir gode og kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

Handlekraftig:

Vi er et familieeid firma. Vi mener det betyr korte beslutningsveier og langsiktig strategi. Derfor snur vi oss raskt og iverksetter tiltak med en gang situasjonen krever det. Vi har hele verdikjeden i eget hus, det gir oss oversikt og evne til å handle. Handlekraft til forbedringer og handlekraft til å gripe nye markedsmuligheter.