Bærekraft

Etiske regler og samfunnsansvar

REINERTSEN New Energy er opptatt av måten vi opptrer på. REINERTSEN New Energy skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av åpenhet, tillit, redelighet, integritet og respekt. Våre medarbeidere skal opptre og handle etisk forsvarlig i forhold til omgivelser og samfunn. I dette ligger forståelsen av at REINERTSEN New Energy er en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til sine omgivelser ved utøvelse av forretningsvirksomheten.

Det er viktig å ha en høy forretningsetisk standard for all virksomhet vi utøver. REINERTSEN New Energy har etablert et sett med etiske regler som bygger opp under vår forretningskultur, og den skal sikre at alle medarbeidere opptrer i henhold til samme verdigrunnlag. Reglene er en integrert del av virksomhetens styringssystem og gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, innleide, og alle som opptrer på vegne av REINERTSEN New Energy. Det er utformet en veiledning med eksempler og dilemma som utfyller de forretningsetiske reglene. REINERTSEN New Energy sine etiske krav bygger på bedriftens kjerneverdier: AMBISIØS, KOMPETENT, HANDLEKRAFTIG og ANSVARLIG.

Ytre miljø

REINERTSEN New Energy skal ivareta lovkrav innen ytre miljø og forbedring av miljøeffektivitet. Vårt styringssystem er basert på kravene i miljøstandard ISO 14001.