Vår hydrogen-historie

I 2011 kjøpte Reinertsen rettighetene til Sintefs Palladium membranteknologi og startet et omfattende program for å videreutvikle og kommersialisere teknologien. Målsettingen var å delta i Jens Stoltenbergs «månelanding-prosjekt» på Mongstad hvor grensesprengende CO2-fangst teknologi skulle utvikles og testes.

Vår teknologi splitter naturgass i to, nemlig CO2 og hydrogen. Vi ble etter hvert svært interessert i «bi-produktet» hydrogen.  CO2-andelen  hadde vi jo allerede fanget!

I flere 10-år hadde man snakket om framveksten av det globale hydrogen-samfunnet, hvor den nye energibæreren hydrogen ville gi null utslipp ved bruk og forbrenning. Men, hittil har ikke hydrogen fått gjennomslag. Hovedårsaken ligger i at hydrogen så langt blir produsert i små mengder, med lav virkningsgrad, til høy kostnad og med store utslipp.

De siste 10-årene har verden sett at fornybar energiproduksjon har fått betydelig gjennomslag og ført til store utslippsreduksjoner, internasjonalt. Denne utviklingen vil fortsette og kan i betydelig grad bidra til at Paris-avtalens mål oppfylles. Men, i løpet av de siste årene er det blitt klart at fornybar energi ikke er tilstrekkelig. Karbon -fangst og -lagring (CCS) og stor-skala produksjon av hydrogen er i tillegg helt nødvendig.

Verden vil etterspørre store mengder hydrogen. Hydrogen kan produseres på flere måter, men det er kun hydrogen produsert fra naturgass som vil kunne tilfredsstille behovet både med hensyn til mengde og kostnad. 

Vi satte derfor i gang med å utvikle utslippsfrie prosessanlegg som kunne produsere store volumer, konkurransedyktig hydrogen. Markedene for slik ren hydrogen er utslipps-fri kraftproduksjon, bygass-nett, raffinerier, gjødsel-produksjon, kjemiske anlegg, transport og maritim virksomhet. Hydrogen-biler i Norge er foreløpig det minst interessante markedet.

Et stort produksjonsanlegg for hydrogen med CCS vil koste ca. 15 milliarder å prosjektere og bygge. I tillegg kommer transport, distribusjon og anvendelse av hydrogen i en rekke markeder. Transport og lagring av CO2 er også en nødvendig del av løsningen.

Hovedpoenget med utslippsfri produksjon av rent hydrogen er betydelig utslippsreduksjon i alle sektorer hvor hydrogen tas i bruk. Anvendelse av utslippsfri hydrogen fra et stort anlegg vil typisk gi utslippsreduksjon på 3 millioner tonn CO2 per år, eller tilsvarende utslippet fra 1.5 million bensin/diesel biler. Skulle man lykkes med å konvertere naturgass til hydrogen og sende denne i rørledningene til Europa, kan utslippsreduksjonen bli noen hundre millioner tonn CO2 per år. Tilsvarende utslipp fra mer enn hundre millioner bensin/diesel biler eller noen tusen industribedrifter. Dette vil være et betydelig bidrag til å nå klimamålene!

I løpet av de siste årene har vi bygget opp en organisasjon med høy kompetanse på hydrogen-teknologi og vi har utviklet helt nye total-løsninger for ren produksjon av hydrogen. Dette er basert på kjente teknologi-elementer satt sammen med fokus på å fange mest mulig CO2. Palladium membran teknologien, som vi har utviklet i snart 10 år, er et viktig teknologi-element og spiller en spiller en sentral rolle i planlegging av store, utslippsfrie hydrogenanlegg.

Vi har markedsført vår teknologi og løsninger internasjonalt til energiselskaper, raffinerier og petrokjemisk industri, og vi har fått oppmerksomhet fra flere av de store aktørene og i det politiske miljøet. Vår ambisjon er å bygge det største teamet av eksperter innen hydrogen og lavutslippsløsninger. Vår ambisjon er å være "systemarkitekt" som gjør det mulig for våre kunder å realisere store, utslippsfrie hydrogenprosjekter, internasjonalt.